TENTOO FLEXSUPPORT

OPDRACHTGEVERS

Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, lichten we hieronder onze dienstverlening en werkwijze toe voor Tentoo Flexsupport.

TENTOO

BEWEEGT MET JE MEE

HOE HET WERKT

Je gaat medewerkers verlonen met een uitzendovereenkomst via Tentoo Flexsupport. Dit betekent dat je arbeidskrachten kunt inzetten wanneer en hoe lang je ze nodig hebt. Ideaal als je medewerkers langere tijd aan je wilt binden, maar zonder vast contract. Met Tentoo Flexsupport stem je voor langere tijd het aantal werkuren perfect af op het werkaanbod. Over je personeelsadministratie en je taken en risico’s als werkgever hoef je je niet te bekommeren: dat ligt allemaal bij ons.

Een uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst tussen jou (opdrachtgever), de medewerker en Tentoo (juridisch werkgever). De medewerker werkt voor jouw bedrijf, maar staat bij ons op de loonlijst.

Dit betekent het voor jou:

 • Geen omkijken naar de uitbetaling. Wij betalen de medewerker uit volgens de NBBU-cao (met verplichte NEN-4400-1 en SNA certificering).
 • De loonkosten worden - onder voorwaarden - door ons voorgefinancierd. Je medewerkers krijgen hun salaris voordat jij aan ons betaalt.
 • De juiste premies en loonbelastingen worden automatisch door ons afgedragen.
 • Jij hoeft geen loonstroken te verstrekken aan de medewerker (dat doen wij).
 • Geen omkijken naar ziek- en betermeldingen.
 • Jij hoeft niet door te betalen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, dat risico ligt bij ons.

TENTOO FLEXSUPPORT

Jij maakt de werkafspraken met de medewerker (werkzaamheden, arbeidsomvang, salaris) en hij/zij komt bij ons op de loonlijst. Tentoo beschikt over de certificeringen (NEN-4400-1 en SNA) om medewerkers te verlonen op basis van de ‘CAO voor uitzendkrachten’ van de NBBU. Dit heeft voor jou als extra voordeel dat je de medewerkers tot 5,5 jaar op flexibele basis kunt inzetten.

Belangrijk om te weten

Voor verlonen met een uitzendovereenkomst via Tentoo Flexsupport gelden de volgende regels:

 • De eerste 78 gewerkte weken geldt het uitzendbeding. Einde opdracht is dan einde overeenkomst (zonder aanzegtermijn).
 • Na deze 78 weken kun je de medewerker nog zes contracten voor bepaalde tijd geven in 4 jaar tijd. In totaal kun je dus minimaal 5,5 jaar flexibel samenwerken met de medewerker.
 • Een overeenkomst wordt voor een bepaalde tijd aangegaan. Wanneer de afgesproken duur (bijvoorbeeld duur van het project) is afgelopen, eindigt de overeenkomst automatisch.
 • Na deze 5,5 jaar flexibele arbeid komt de medewerker in aanmerking voor een contract voor onbepaalde tijd bij Tentoo. Dit gaat niet op basis van een uitzendovereenkomst, maar op basis van een payrollovereenkomst.

DIRECT NAAR:

Scroll of swipe omlaag door dit document of klik hieronder direct door naar het gewenste onderwerp.

Aan de slag

 • Matchingsplatform
 • Pay4me

Fasensysteem

 • Het fasensysteem van de NBBU
 • Onderbreking en terugval

Vakantie & ziekte

 • Vakantie, feestdagen en verlof
 • Ziek- en beter melden
 • Pensioen
 • Vakantiewerkers
 • Studenten en scholieren
 • Voordelen medewerker
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden

Kosten & loon

 • Kosten
 • Loon
 • Transitievergoeding
 • Uitbetaling
 • Betalingsvoorwaarden

AAN DE SLAG

Medewerkers verlonen via Tentoo Flexsupport gaat snel en eenvoudig dankzij Pay4me en ons matchingsplatform.

PAY4ME


Pay4me is ons online portal en maakt een optimale, digitale samenwerking mogelijk. Aanmelden gaat als volgt: Stap 1: Stuur ons een kopie uittreksel van je KVK-inschrijving en een kopie legitimatiebewijs van de persoon die het Pay4me-account voor jouw bedrijf gaat beheren. Stap 2: Teken de collectieve inleenovereenkomst die klaarstaat in het bedrijfsaccount dat we voor jou hebben aangemaakt in Pay4me. Stap 3: Je kunt nu medewerkers registreren in Pay4me zodat wij ze kunnen verlonen. Haal snel je medewerker(s) binnen via het matchingsplatform!

Meer informatie over werken in Pay4me? Bekijk de online handleiding ‘Pay4me & Matchingsplatform’.

WIST JE DAT...

…je flexkrachten vanaf hun eerste werkdag recht hebben op een transitievergoeding? Via onze transitievergoedingindicator kun je altijd de actuele hoogte zien van dit bedrag. …je heel eenvoudig een link van een vacature op het matchingsplatform met een potentiële kandidaat kunt delen? …jouw flexkrachten een eigen Pay4me-account krijgen? …je zelf eenvoudig loonberekeningen kunt uitvoeren in Pay4me?

MATCHINGS­PLATFORM


Met een Pay4me-account kun je werken met ons matchingsplatform. Hiermee helpen we jou om snel de beste kandidaat aan te stellen voor je vacature of opdracht. Het matchingsplatform werkt als volgt: Stap 1: Ga naar ‘Vacatures’ in Pay4me. Stap 2: Plaats een vacature op het matchingsplatform. Stap 3: (Potentiële) kandidaten solliciteren op de vacature. Stap 4: Selecteer de kandidaat/kandidaten met wie je verder wilt. Stap 5: Keuze gemaakt? Zet het vinkje op 'Aangenomen'.

Stap 6: Maak een contract aan in Pay4me.

Meer informatie over werken met het matchingsplatform? Bekijk de online handleiding ‘Pay4me & Matchingsplatform’.

FASENSYSTEEM

De NBBU-cao kent een fasensysteem met vier fasen. Elke fase geeft aan welke rechten de medewerker heeft. Hoe langer de medewerker via Tentoo Flexsupport werkt, hoe meer rechten hij opbouwt.


FASE 1

Duur: 26 weken

Je betaalt alleen voor de gewerkte uren en je kunt de samenwerking op elk moment beëindigen.


FASE 2

Duur: 52 weken

De medewerker bouwt pensioen op (verder is deze fase vergelijkbaar met fase 1).


FASE 3

Duur: maximaal 4 jaar

Je mag de medewerker zesmaal een contract voor bepaalde tijd geven.


FASE 4

Duur: onbepaalde tijd

Na 5,5 jaar flexibele arbeid heeft de medewerker recht op een vaste aanstelling.

Gewerkte weken

Fase 1 duurt 26 gewerkte weken. Het maakt niet uit hoeveel uren in een week de medewerker werkt, zolang het niet meer is dan het maximum van 14 uur per dag en 40 uur per week.

Uitzendbeding

Op Fase 1 en Fase 2 is het uitzendbeding van toepassing. Bij een uitzendbeding eindigt de overeenkomst van rechtswege wanneer:

 • Je afziet van de diensten van de medewerker.
 • De medewerker zich ziek meldt.

Contracten voor bepaalde tijd

Na 78 gewerkte weken heeft hij recht op een contract van een bepaalde tijd via Fase 3. In deze fase worden contracten afgesloten met een begin- en einddatum. Dit gaat in 4 jaar tijd om maximaal zes contracten voor bepaalde tijd. Tijdens de looptijd van deze contracten heeft de medewerker recht op loondoorbetaling.

Onbepaalde tijd

In Fase 4 heeft de medewerker recht op een contract voor onbepaalde tijd. Ook dan heeft hij recht op loondoorbetaling.

Onderbreking en terugval bij Fase 1, 2 en 3

Gaat de medewerker na een onderbreking van 6 maanden of langer weer werken, dan begint de telling opnieuw vanaf het begin van Fase 1. Zit de medewerker in Fase 3 en is de periode dat hij niet heeft gewerkt 6 maanden of langer, dan valt hij terug naar Fase 1.

Contracten beëindigen in Fase 3 en 4

Wanneer je wilt dat een uitzendovereenkomst van bepaalde of onbepaalde tijd gedurende de looptijd wordt beëindigd, kan Tentoo het UWV om een ontslagvergunning vragen of de kantonrechter vragen de uitzendovereenkomst te ontbinden. Eventuele kosten van een doorbetalingsverplichting van het loon van de medewerker worden aan je doorbelast. Overige kosten, zoals juridische kosten of kosten van de verplichte herplaatsingsinspanning, komen in principe voor rekening van Tentoo. Zie de voorwaarden in de ‘CAO voor Uitzendkrachten’ (pdf) van de NBBU. Meer weten over contractbeëindiging? Neem dan contact met ons op.

VAKANTIE EN ZIEKTE

Je medewerkers willen op vakantie, ze hebben recht op verlof en ze kunnen ziek worden. Hoe zit dit precies?

VAKANTIE, FEESTDAGEN EN VERLOF

Vakantie

Je medewerker heeft bij elke volledige gewerkte maand recht op 16⅔ uur vakantie of een evenredig deel daarvan, indien niet een volledige werkmaand is gewerkt. Oftewel: 25 dagen op jaarbasis bij fulltime werk. Hiervan worden 5 dagen direct bij iedere verloning aan de medewerker uitbetaald; de overige 20 dagen bouwt de medewerker op.

Vakantiebijslag

Elke medewerker heeft bovendien recht op een vakantiebijslag van 8,33% van het feitelijk brutoloon. De vakantiebijslag wordt bij elke verloning direct aan de medewerker uitbetaald.

Feestdagen

Als een feestdag op een reguliere werkdag valt, dan wordt de medewerker uitbetaald. Een werkdag is regulier wanneer de medewerker 7 van de 13 kalenderweken (voorafgaand aan de feestdag) op die betreffende dag heeft gewerkt. Het gemiddeld aantal uren per dag van deze 13 weken, wordt uitbetaald. Uiteraard moet de feestdag ook binnen de duur van de lopende uitzendovereenkomst vallen.

Als niet duidelijk uit de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling volgt of de feestdag op een dag valt die normaliter als zijn werkdag is aan te merken, wordt de uitzendkracht een feestdag toegekend als:

 • De uitzendkracht in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest.

óf

 • De uitzendkracht nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van het aantal weken waarin is gewerkt op de betreffende dag in de week werkzaam is geweest.

De medewerker niets aan te vragen, Tentoo berekent automatisch of de medewerker recht heeft op uitbetaling van een feestdag.

Kort verzuim & bijzonder verlof

Soms kan een medewerker door bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals een calamiteit of bezoek aan een arts, tijdelijk geen werkzaamheden voor je verrichten. Dit verzuim heet kort verzuim. Onder kort verzuim valt ook bijzonder verlof. Bijzonder verlof is bedoeld voor speciale gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen staan opgesomd in Hoofdstuk 4 van de ‘CAO voor Uitzendkrachten’ (pdf) van de NBBU. Een medewerker heeft recht op bijzonder verlof als de betreffende werkdagen, waarover het verlof wordt verleend, binnen een periode van 7 aansluitende kalenderdagen vallen waarbinnen de gebeurtenis valt. Is dit niet het geval? Dan wordt het verlof aangemerkt als vakantieverlof, mits de medewerker voldoende saldo heeft opgebouwd.

Verlof bij medewerkers ‘met uitzendbeding’

Voor medewerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding worden kort verzuim (en dus ook bijzonder verlof) als percentage van het brutoloon gereserveerd. Dit bedrag staat gespecificeerd op de loonstrook van de medewerker. Zodra sprake is van verzuim of verlof wordt de medewerker vanuit deze reservering uitbetaald. De uitkering bedraagt nooit meer dan het bedrag dat is opgebouwd. Bij beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding wordt het restant aan niet genoten verlof in geld uitgekeerd aan de medewerker.

Medewerkers met een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben bij kort verzuim, bijzonder verlof, op feestdagen waarop vanwege de feestdag niet gewerkt kan worden en gedurende hun vakanties recht op doorbetaling van het feitelijk bruto uurloon.

ZIEK- EN BETER MELDEN

Als de flexwerker ziek is, dient hij/zij dit op de eerste ziektedag telefonisch te melden bij Tentoo via het telefoonnummer dat onderaan de pagina in zijn/haar Pay4me-account staat. Uiteraard moet de medewerker zich ook bij jou ziek melden. Tentoo meldt dit vervolgens bij Acture. Acture verzorgt voor Tentoo de ziekmeldingen. Als de flexwerker weer beter is, meldt hij/zij bij Tentoo en natuurlijk ook weer bij jou. Bekijk hier het volledige ziekteverzuimreglement (pdf) voor Tentoo Flexsupport.

PENSIOEN

Wanneer je medewerkers via Tentoo Flexsupport worden uitbetaald, bouwen zij na 26 gewerkte weken pensioen op. De overheid heeft bepaald dat iedereen die ouder is dan 21 jaar en langer dan 26 weken via een uitzendovereenkomst of flexwerkovereenkomst werkt, verplicht deelneemt aan de Basispensioenregeling. Wij verzorgen de aanmelding automatisch. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Stichting Pensioenfondsen voor Personeelsdiensten (StiPP) voert de pensioenregeling uit. Na 78 (eventuele verspreide) gewerkte weken gaat de Pluspensioenregeling in. De medewerker gaat dan aanvullend pensioen opbouwen. De premies behorende bij de pensioenregelingen worden één op één aan je doorberekend. Voor actuele percentages en uurfranchise kijk je op de website van StiPP.

VAKANTIEWERKERS

Onder vakantiewerkers verstaat de NBBU-cao: scholieren, studenten en andere studerenden, die in periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten. Een medewerker is dus alleen een vakantiekracht tijdens een schoolvakantie.

Tentoo hanteert voor werkzaamheden verricht door vakantiewerkers tijdens de schoolvakantie een aangepaste, voordelige omrekenfactor. Vakantiewerkers bouwen per volledig gewerkte maand 13,33 uur vakantie op (of een evenredig deel hiervan). Een vakantiewerker heeft geen recht op kort verzuim, bijzonder verlof of doorbetaling bij feestdagen.

STUDENTEN EN SCHOLIEREN

Voor studenten en scholieren bestaat een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling. Als de regeling wordt toegepast, hoeft er minder loonbelasting en premie volksverzekeringen betaald te worden. De regeling geldt voor scholieren en studenten waarvoor kinderbijslag of studiefinanciering wordt betaald en voor wie Tentoo loonheffingskorting toepast. Om de regeling bij Tentoo te mogen toepassen, moet er een verklaring (opgaaf gegevens voor de loonheffingen studenten- en scholierenregeling) ingevuld worden door de student of scholier. Hierin geeft hij aan dat hij voor deze regeling in aanmerking wil komen. Daarnaast dient de student ook een uitdraai vanaf de site van de Dienst Uitvoerend Onderwijs op te sturen of een uitdraai van de Sociale Verzekeringsbank, indien zijn ouders kinderbijslag ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met je vaste contactpersoon bij Tentoo.

VOORDELEN MEDEWERKER

Werken via Tentoo Flexsupport is ook interessant voor medewerkers. Ze hebben veel flexibiliteit, maar bieden óók zekerheden op. Enkele voordelen:

 • Het salaris wordt snel overgemaakt.
 • Medewerker bouwt rechten op voor de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (WW) en arbeidsongeschiktheidsweg (WIA).
 • Reserveringen (wachtdagcompensatie, vakantiegeld, vakantiedagen, kort verzuim, feestdagen) worden in veel gevallen direct uitbetaald.
 • De flexkracht heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

SECUN­DAIRE ARBEIDS­VOORWAARDEN

Jouw personeel is bij ons in goede handen. Als juridisch werkgever van tienduizenden freelancers en flexwerkers hechten we bij Tentoo veel waarde aan goed werkgeverschap. En dat gaat veel verder dan het tijdig uitbetalen van de salarissen. We begeleiden medewerkers bij ziekte en re-integratie, bieden een pensioenregeling en geven medewerkers diverse kortingsmogelijkheden.

Elke Tentoo-flexwerker heeft aantrekkelijke premiemogelijkheden voor:

 • Ziektekostenverzekeringen
 • Scholing
 • Pensioen
 • Hypotheken
 • Secundaire aansprakelijkheidsverzekeringen

Academy for Flex

Jouw Tentoo-flexkrachten kunnen onbeperkt gebruikmaken van onze online leeromgeving Academy for Flex. Dit biedt ze alle mogelijkheden om zich (persoonlijk) door te ontwikkelen.

KOSTEN, LOON & VOORWAARDEN

Hoe zit het met het loon van de medewerker die je verloont? En hoeveel betaal jij en wat zijn de betalingsvoorwaarden? Lees het hier!

KOSTEN

Tentoo Flexsupport werkt met een uurtarief dat is opgebouwd uit het bruto uurloon, de secundaire arbeidsvoorwaarden (vakantiedagen en -toeslag), de werkgeverslasten en onze bureaumarge. Dit tarief wordt in rekening gebracht over de gewerkte uren en ziekte-/verzuimuren. Het uurtarief bereken je door het bruto uurloon van de medewerker met te vermenigvuldigen onze omrekenfactor. Afhankelijk van de duur van de samenwerking en het aantal flexkrachten, is een afwijking op de genoemde factor mogelijk.

LOON MEDEWERKER

Van het brutoloon dat je met de medewerker hebt afgesproken blijft voor de medewerker, afhankelijk van eerdere uitbetalingen en het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting, ongeveer 60 tot 80 procent netto over.

Loonverhoudingsvoorschrift

Tentoo Flexsupport werkt met het loonverhoudingsvoorschrift. Dit betekent dat het loon minimaal hetzelfde moet zijn als het loon van medewerkers die bij jouw bedrijf op de loonlijst staan, in een soortgelijke functie met dezelfde leeftijd en werkervaring. Het loonverhoudingsvoorschrift geldt voor:

 • Het brutoloon (inclusief verhogingen).
 • Initiële loonsverhogingen.
 • Periodieken.
 • ATV- en ADV-dagen.
 • Toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid (onder andere feestdagentoeslag) en ploegendiensten.
 • Onbelaste kostenvergoedingen (onder andere reiskosten).

TRANSITIE­VERGOEDING

Elke medewerker heeft vanaf de eerste dag van een arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) bij ontslag. Dit geldt ook tijdens de proeftijd. Die transitievergoeding wordt berekend per gewerkte dag.

Je bent een transitievergoeding verschuldigd op het moment dat het dienstverband op jouw initiatief wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. De transitievergoedingindicator in Pay4me toont op elk gewenst moment de actuele indicatie van dit bedrag.

Je bent geen transitievergoeding verschuldigd wanneer:

 • De werknemer het initiatief neemt om te stoppen.
 • Het eindigen of niet voorzetten van de samenwerking geschiedt voordat de werknemer 18 jaar is of nadat de AOW-leeftijd is bereikt.
 • Het einde van de samenwerking het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

UITBETA­LING EN BETALINGS­VOORWAAR­DEN

Tentoo Flexsupport werkt met voorfinanciering. Zodra de gewerkte uren zijn ingediend en goedgekeurd, betalen wij de medewerker binnen 7 dagen uit. Daarna factureren we aan jou als opdrachtgever. Voor nieuwe klanten hanteren wij een standaard kredietlimiet van € 5.000,- inclusief BTW. Hiermee voorkomen we dat het totaal openstaande bedrag van facturen € 5.000,- overschrijdt. Gebeurt dit toch? Dan kunnen wij nieuw ingestuurde werkbriefjes pas verwerken wanneer het openstaande saldo weer lager is dan € 5.000,-. Zodra wij een betaling hebben ontvangen, verwerken we de nieuw ingediende werkbriefjes. Wij informeren de medewerkers die je via ons laat uitbetalen 3 dagen na ontvangst van hun werkbriefje dat wij ze door het bereiken van de kredietlimiet (nog) niet kunnen uitbetalen.

Pre-pay

Voor sommige facturen hanteren wij de zogenaamde pre-pay voorwaarde; de medewerker wordt in dit geval niet 7 dagen na de factuurdatum uitbetaald, maar pas nadat de factuur is voldaan. De pre-pay voorwaarde is van toepassing wanneer:

 • De werkzaamheden (voor een deel of volledig) langer dan 90 dagen geleden plaatsvonden.
 • Het totale factuurbedrag (inclusief BTW) van alle op één dag ingediende werkbriefjes voor één opdracht hoger is dan € 4.500.
 • De werkzaamheden plaatsvonden in het buitenland.

Afspraken over een afwijkende kredietlimiet, betaaltermijn of pre-pay limiet kunnen in overleg worden gemaakt. Neem voor meer informatie of afwijkende afspraken contact op met onze afdeling Debiteurenbeheer (telefoonnummer 020 - 524 60 54 of e-mailadres debiteuren@tentoo.nl).

VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op. Onze Servicedesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via het telefoonnummer dat onderin je Pay4me-account staat, dan heb je direct de juiste persoon te pakken. Mailen kan ook: servicedesk@tentoo.nl.

TENTOO

Tentoo laat werkgevers, freelancers en zzp’ers onbekommerd ondernemen. Dat doen we al sinds 1992. Hoe? We nemen zorgen, risico’s en belemmeringen weg rondom uitbetalingen en werkgeverschap. Op jaarbasis verlonen we tienduizenden medewerkers bij meer dan 11.000 bedrijven en we ondersteunen duizenden freelancers door heel Nederland. Daarnaast assisteren we zzp’ers met hun backoffice en bieden we uiteenlopende HR-diensten voor de medewerkers die ondernemers in eigen dienst hebben.

Brisker Group

Tentoo vormt samen met Holland Employment Experts en Pay for People de Brisker Group; de grootste juridisch werkgever van flexibele arbeidskrachten in Nederland. Dankzij deze samenwerking kan Brisker Group ieder type ondernemer helpen met elk arbeidsvraagstuk.